STATUT


Idź do treści

Cele i zadania GimnazjumRozdział II

Cele i zadania Gimnazjum

§ 6

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum

i podjęcia dalszego kształcenia,

2) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową oraz ramowy plan nauczania,

3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie,

stosownie do potrzeb rozwojowych uczniów i warunków Gimnazjum, zgodnie z uchwalonym przez

Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Programem Wychowawczym Gimnazjum,

5) otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć edukacyjnych

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Gimnazjum,

6) prowadzi działalność profilaktyczną, której formy realizacji zawarte są w Programie Profilaktyki Gimnazjum

uchwalonym przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,

7) wspiera rodzinę w jej wychowawczej i profilaktycznej funkcji,

8) kształtuje pozytywny społecznie klimat,

9) przygotowuje uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacji z rówieśnikami i dorosłymi,

10) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,

11) zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim potrzebującym tej pomocy uczniom.

2. Edukacja szkolna w Gimnazjum zmierza do harmonijnego realizowania przez nauczycieli zadań w zakresie:

1) nauczania,

2) kształcenia umiejętności,

3) wychowania i opieki.

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego